Книга Числа глава 23

Ἀριθμοὶ 23

Подстрочный перевод Библии

1 καὶ И εἶπεν сказал Βαλααμ Валаам τῷ Βαλακ Валаку: Οἰκοδόμησόν Устрой μοι мне ἐνταῦθα здесь ἑπτὰ семь βωμοὺς жертвенников καὶ и ἑτοίμασόν приготовь μοι мне ἐνταῦθα здесь ἑπτὰ семь μόσχους телят καὶ и ἑπτὰ семь κριούς. баранов.2 καὶ И ἐποίησεν сделал Βαλακ Валак ὃν каким τρόπον образом εἶπεν сказал αὐτῷ ему Βαλααμ, Валаам, καὶ и ἀνήνεγκεν вознёс μόσχον телёнка καὶ и κριὸν барана ἐπὶ на τὸν βωμόν. жертвенник.3 καὶ И εἶπεν сказал Βαλααμ Валаам πρὸς к Βαλακ Валаку: Παράστηθι Стань ἐπὶ у τῆς θυσίας жертвы σου, твоей, καὶ и πορεύσομαι, пойду, εἴ если μοι мне φανεῖται окажется θεὸς Бог ἐν в συναντήσει, встретиться, καὶ и ῥῆμα, слово, которое ἐάν если μοι мне δείξῃ, укажет, ἀναγγελῶ я сообщу σοι. тебе. καὶ И παρέστη предстал Βαλακ Валак ἐπὶ у τῆς θυσίας жертвы αὐτοῦ, его, καὶ а Βαλααμ Валаам ἐπορεύθη пошёл ἐπερωτῆσαι спросить τὸν θεὸν Бога καὶ и ἐπορεύθη пошёл εὐθεῖαν. прямо.4 καὶ И ἐφάνη был явлен θεὸς Бог τῷ Βαλααμ, Валааму, καὶ и εἶπεν сказал πρὸς к αὐτὸν нему Βαλααμ Валаам: Τοὺς ἑπτὰ Семь βωμοὺς жертвенников ἡτοίμασα приготовил καὶ и ἀνεβίβασα возложил μόσχον телёнка καὶ и κριὸν барана ἐπὶ на τὸν βωμόν. жертвенник.5 καὶ И ἐνέβαλεν вложил θεὸς Бог ῥῆμα слово εἰς в τὸ στόμα уста Βαλααμ Валаама καὶ и εἶπεν сказал: Ἐπιστραφεὶς Вернувшийся πρὸς к Βαλακ Валаку οὕτως так λαλήσεις. скажешь.6 καὶ И ἀπεστράφη возвращается πρὸς к αὐτόν, нему, καὶ и ὅδε этот ἐφειστήκει стои́т ἐπὶ у τῶν ὁλοκαυτωμάτων всесожжений αὐτοῦ, его, καὶ и πάντες все οἱ ἄρχοντες начальники Μωαβ Моава μετ᾽ с αὐτοῦ. ним.7 καὶ И ἐγενήθη сделался πνεῦμα Дух θεοῦ Бога ἐπ᾽ на αὐτῷ, нём, καὶ и ἀναλαβὼν воспринявший τὴν παραβολὴν притчу αὐτοῦ его εἶπεν сказал: Ἐκ Из Μεσοποταμίας Месопотамии μετεπέμψατό послал за με мной Βαλακ, Валак, βασιλεὺς царь Μωαβ Моава ἐξ из ὀρέων гор ἀπ᾽ от ἀνατολῶν востока λέγων говорящий: Δεῦρο [Иди] сюда ἄρασαί прокляни μοι мне τὸν Ιακωβ Иакова καὶ и δεῦρο [иди] сюда ἐπικατάρασαί прокляни μοι мне τὸν Ισραηλ. Израиля.8 τί Чем ἀράσωμαι закляну ὃν которого μὴ не καταρᾶται клянёт κύριος, Господь, или τί чем καταράσωμαι прокляну ὃν которого μὴ не καταρᾶται клянёт θεός Бог?9 ὅτι Потому что ἀπὸ от κορυφῆς вершин ὀρέων гор ὄψομαι увижу αὐτὸν его καὶ и ἀπὸ от βουνῶν холмов προσνοήσω рассмотрю αὐτόν. его. ἰδοὺ Вот λαὸς народ μόνος один κατοικήσει будет обитать καὶ и ἐν в ἔθνεσιν народах οὐ не συλλογισθήσεται. сочетается.10 τίς Кто ἐξηκριβάσατο исследует τὸ σπέρμα семя Ιακωβ, Иакова, καὶ и τίς кто ἐξαριθμήσεται исчислит δήμους народы Ισραηλ Израиля? ἀποθάνοι [Да] умрёт ψυχή душа́ μου моя́ ἐν в ψυχαῖς душах δικαίων, праведных, καὶ и γένοιτο пусть осуществится τὸ σπέρμα семя μου моё ὡς как τὸ σπέρμα семя τούτων. этих.11 καὶ И εἶπεν сказал Βαλακ Валак πρὸς к Βαλααμ Валааму: Τί Что πεποίηκάς сделал μοι мне? εἰς для κατάρασιν проклятия ἐχθρῶν врагов μου моих κέκληκά призвал σε, тебя, καὶ и ἰδοὺ вот εὐλόγηκας благословил εὐλογίαν. благословением.12 καὶ И εἶπεν сказал Βαλααμ Валаам πρὸς к Βαλακ Валаку: Οὐχὶ [Разве] не ὅσα сколькое ἐὰν если ἐμβάλῃ вложил θεὸς Бог εἰς в τὸ στόμα рот μου, мой, τοῦτο это φυλάξω сохранил λαλῆσαι произнести?13 Καὶ И εἶπεν сказал πρὸς к αὐτὸν нему Βαλακ Валак: Δεῦρο [Иди] сюда ἔτι ещё μετ᾽ со ἐμοῦ мной εἰς на τόπον место ἄλλον, другое, ἐξ с ὧν которого οὐκ не ὄψῃ увидишь αὐτὸν его ἐκεῖθεν, оттуда, ἀλλ᾽ но скорее μέρος часть τι какую-то αὐτοῦ его ὄψῃ, увидишь, πάντας всех δὲ же οὐ нет μὴ не ἴδῃς, увидишь, καὶ и κατάρασαί прокляни μοι мне αὐτὸν его ἐκεῖθεν. оттуда.14 καὶ И παρέλαβεν взял αὐτὸν его εἰς на ἀγροῦ по́ля σκοπιὰν возвышенное место ἐπὶ на κορυφὴν вершине λελαξευμένου Иссеченной καὶ и ᾠκοδόμησεν воздвиг ἐκεῖ там ἑπτὰ семь βωμοὺς жертвенников καὶ и ἀνεβίβασεν возвёл μόσχον телёнка καὶ и κριὸν барана ἐπὶ на τὸν βωμόν. жертвенник.15 καὶ И εἶπεν сказал Βαλααμ Валаам πρὸς к Βαλακ Валаку: Παράστηθι Стань ἐπὶ у τῆς θυσίας жертвы σου, твоей, ἐγὼ я δὲ же πορεύσομαι пойду ἐπερωτῆσαι спросить τὸν θεόν. Бога.16 καὶ И συνήντησεν встретил θεὸς Бог τῷ Βαλααμ Валаама καὶ и ἐνέβαλεν вложил ῥῆμα слово εἰς в τὸ στόμα рот αὐτοῦ его καὶ и εἶπεν сказал: Ἀποστράφητι Возвратись πρὸς к Βαλακ Валаку καὶ и τάδε это λαλήσεις. скажешь.17 καὶ И ἀπεστράφη возвращается πρὸς к αὐτόν, нему, καὶ и ὅδε этот ἐφειστήκει стои́т ἐπὶ у τῆς ὁλοκαυτώσεως всесожжения αὐτοῦ, его, καὶ и πάντες все οἱ ἄρχοντες начальники Μωαβ Моава μετ᾽ с αὐτοῦ. ним. καὶ И εἶπεν сказал αὐτῷ ему Βαλακ Валак: Τί Что ἐλάλησεν сказал κύριος Господь?18 καὶ И ἀναλαβὼν воспринявший τὴν παραβολὴν притчу αὐτοῦ его εἶπεν сказал: Ἀνάστηθι, Встань, Βαλακ, Валак, καὶ и ἄκουε· слушай; ἐνώτισαι внимай μάρτυς, свидетель, υἱὸς сын Σεπφωρ. Сепфора.19 οὐχ Не ὡς как ἄνθρωπος человек θεὸς Бог διαρτηθῆναι связан οὐδὲ и не ὡς как υἱὸς сын ἀνθρώπου человека ἀπειληθῆναι· принуждается; αὐτὸς Он εἴπας сказавший οὐχὶ [разве] не ποιήσει сделает? λαλήσει, Скажет, καὶ и οὐχὶ [разве] не ἐμμενεῖ остаётся?20 ἰδοὺ Вот εὐλογεῖν благословлять παρείλημμαι· приведён; εὐλογήσω благословлю καὶ и οὐ нет μὴ не ἀποστρέψω. отвращу.21 οὐκ Не ἔσται будет μόχθος тяжёлый труд ἐν среди Ιακωβ, Иакове, οὐδὲ и не ὀφθήσεται явится πόνος му́ка ἐν среди Ισραηλ· Израиля; κύριος Господь θεὸς Бог αὐτοῦ его μετ᾽ с αὐτοῦ, ним, τὰ ἔνδοξα славные ἀρχόντων [из] начальников ἐν среди αὐτῷ. него.22 θεὸς Бог ἐξαγαγὼν выведший αὐτοὺς их ἐξ из Αἰγύπτου· Египта; ὡς как δόξα слава μονοκέρωτος единорога αὐτῷ. ему.23 οὐ Не γάρ ведь ἐστιν есть οἰωνισμὸς гадание ἐν среди Ιακωβ Иакова οὐδὲ и не μαντεία прорицания ἐν среди Ισραηλ· Израиля; κατὰ согласно καιρὸν времени ῥηθήσεται будут восклицать Ιακωβ Иакову καὶ и τῷ Ισραηλ, Израилю, τί что ἐπιτελέσει закончит θεός. Бог.24 ἰδοὺ Вот λαὸς народ ὡς как σκύμνος львёнок ἀναστήσεται восстанет καὶ и ὡς как λέων лев γαυριωθήσεται· подымится; οὐ не κοιμηθήσεται, ляжет спать, ἕως пока [не] φάγῃ съест θήραν, добычу, καὶ и αἷμα кровь τραυματιῶν убитых πίεται. будет пить.25 καὶ И εἶπεν сказал Βαλακ Валак πρὸς к Βαλααμ Валааму: Οὔτε И не [если] κατάραις проклятиями καταράσῃ проклянёшь μοι мне αὐτὸν его οὔτε и не [хоть] εὐλογῶν благословляющий μὴ не εὐλογήσῃς благословишь αὐτόν. его.26 καὶ И ἀποκριθεὶς ответивший Βαλααμ Валаам εἶπεν сказал τῷ Βαλακ Валаку: Οὐκ [Разве] не ἐλάλησά я произнёс σοι тебе λέγων говорящий: Τὸ ῥῆμα, Слово, которое ἐὰν если λαλήσῃ произнесёт θεός, Бог, τοῦτο это ποιήσω я сделаю?27 Καὶ И εἶπεν сказал Βαλακ Валак πρὸς к Βαλααμ Валааму: Δεῦρο [Иди] сюда παραλάβω возьму σε тебя εἰς на τόπον место ἄλλον, другое, εἰ если ἀρέσει [будет] благоприятно τῷ θεῷ Богу καὶ и καταρᾶσαί прокляни μοι мне αὐτὸν его ἐκεῖθεν. оттуда.28 καὶ И παρέλαβεν взял Βαλακ Валак τὸν Βαλααμ Валаама ἐπὶ на κορυφὴν вершину τοῦ Φογωρ Фогора τὸ παρατεῖνον простирающуюся εἰς в τὴν ἔρημον. пустыню.29 καὶ И εἶπεν сказал Βαλααμ Валаам πρὸς к Βαλακ Валаку: Οἰκοδόμησόν Устрой μοι мне ὧδε здесь ἑπτὰ семь βωμοὺς жертвенников καὶ и ἑτοίμασόν приготовь μοι мне ὧδε здесь ἑπτὰ семь μόσχους телят καὶ и ἑπτὰ семь κριούς. баранов.30 καὶ И ἐποίησεν сделал Βαλακ Валак καθάπερ как εἶπεν сказал αὐτῷ ему Βαλααμ, Валаам, καὶ и ἀνήνεγκεν вознёс μόσχον телёнка καὶ и κριὸν барана ἐπὶ на τὸν βωμόν. жертвенник.