Послание к Римлянам глава 9

Επιστολή προς Ρωμαίους 9

Подстрочный перевод Библии

1 Ἀλήθειαν Истину λέγω говорю ἐν в Χριστῷ, Христе, οὐ не ψεύδομαι, лгу, συμμαρτυρούσης сосвидетельствующей μοι мне τῆς συνειδήσεώς совести μου моей ἐν в πνεύματι Духе ἁγίῳ, Святом,2 ὅτι что λύπη печаль μοί мне ἐστιν есть μεγάλη великая καὶ и ἀδιάλειπτος непрестанная ὀδύνη боль τῇ καρδίᾳ [в] сердце μου. моём.3 ηὐχόμην Я молился γὰρ ведь ἀνάθεμα [чтобы] анафемой εἶναι был αὐτὸς сам ἐγὼ я ἀπὸ от τοῦ Χριστοῦ Христа ὑπὲρ за τῶν ἀδελφῶν братьев μου моих τῶν συγγενῶν родственников μου моих κατὰ по σάρκα, плоти,4 οἵτινές которые εἰσιν есть Ἰσραηλῖται, Израильтяне, ὧν которых υἱοθεσία усыновление καὶ и δόξα слава καὶ и αἱ διαθῆκαι завещания καὶ и νομοθεσία законодательство καὶ и λατρεία служение καὶ и αἱ ἐπαγγελίαι, обещания,5 ὧν которых οἱ πατέρες, отцы, καὶ и ἐξ из ὧν которых Χριστὸς Христос τὸ κατὰ по σάρκα· плоти; ὢν сущий ἐπὶ над πάντων всеми θεὸς Бог εὐλογητὸς благословенный εἰς на τοὺς αἰῶνας, века́, ἀμήν. аминь.6 Οὐχ Не οἷον каковое δὲ же ὅτι что ἐκπέπτωκεν выпало λόγος слово τοῦ θεοῦ. Бога. οὐ Не γὰρ ведь πάντες все οἱ которые ἐξ из Ἰσραήλ, Израиля, οὗτοι эти Ἰσραήλ· Израиль;7 οὐδ᾽ и не ὅτι потому что εἰσὶν они есть σπέρμα семя Ἀβραάμ, Авраама, πάντες все τέκνα, дети, ἀλλ᾽, но, Ἐν В Ἰσαὰκ Исааке κληθήσεταί будет названо σοι тебе σπέρμα. семя.8 τοῦτ᾽ Это ἔστιν, есть, οὐ не τὰ τέκνα дети τῆς σαρκὸς плоти ταῦτα это τέκνα дети τοῦ θεοῦ, Бога, ἀλλὰ но τὰ τέκνα дети τῆς ἐπαγγελίας обещания λογίζεται засчитываются εἰς в σπέρμα· семя;9 ἐπαγγελίας обещания γὰρ ведь λόγος слово οὗτος, это, Κατὰ Во τὸν καιρὸν время τοῦτον это ἐλεύσομαι приду καὶ и ἔσται будет τῇ Σάρρᾳ [у] Сарры υἱός. сын.10 οὐ Не μόνον только δέ, же, ἀλλὰ но καὶ и Ῥεβέκκα Ревекка ἐξ из ἑνὸς одного κοίτην ложе ἔχουσα, имеющая, Ἰσαὰκ Исаака τοῦ πατρὸς отца ἡμῶν· нашего;11 μήπω ещё не γὰρ ведь γεννηθέντων рождённых μηδὲ и не πραξάντων сделавших τι что-нибудь ἀγαθὸν доброе или φαῦλον, дурное, ἵνα чтобы κατ᾽ по ἐκλογὴν избранию πρόθεσις предустановление τοῦ θεοῦ Бога μένῃ, оставалось,12 οὐκ не ἐξ из ἔργων дел ἀλλ᾽ но ἐκ от τοῦ καλοῦντος, Призывающего, ἐρρέθη было сказано αὐτῇ ей ὅτι что μείζων Больший δουλεύσει будет служить τῷ ἐλάσσονι· меньшему;13 καθὼς как γέγραπται, написано, Τὸν Ἰακὼβ Иакова ἠγάπησα, Я полюбил, τὸν δὲ же Ἠσαῦ Исава ἐμίσησα. Я возненавидел.14 Τί Что́ οὖν итак ἐροῦμεν; скажем? μὴ Не ἀδικία неправедность παρὰ у τῷ θεῷ; Бога? μὴ Не γένοιτο· пусть осуществится;15 τῷ Μωϋσεῖ Моисею γὰρ ведь λέγει, говорит, Ἐλεήσω Помилую ὃν которого ἂν ἐλεῶ, буду миловать, καὶ и οἰκτιρήσω пожалею ὃν которого ἂν οἰκτίρω. буду жалеть.16 ἄρα То οὖν итак οὐ не τοῦ θέλοντος хотящего οὐδὲ и не τοῦ τρέχοντος, бегущего, ἀλλὰ но τοῦ ἐλεῶντος милующего θεοῦ. Бога.17 λέγει Говорит γὰρ ведь γραφὴ Писание τῷ Φαραὼ фараону ὅτι что Εἰς На αὐτὸ самое τοῦτο это ἐξήγειρά Я поднял σε тебя ὅπως чтобы ἐνδείξωμαι Я показал ἐν в σοὶ тебе τὴν δύναμίν силу μου, Мою, καὶ и ὅπως чтобы διαγγελῇ было возвещено τὸ ὄνομά имя μου Моё ἐν по πάσῃ всей τῇ γῇ. земле.18 ἄρα То οὖν итак ὃν которого θέλει желает ἐλεεῖ, милует, ὃν которого δὲ же θέλει желает σκληρύνει. ожесточает.19 Ἐρεῖς Скажешь μοι мне οὖν, итак, Τί Что [οὖν] итак ἔτι ещё μέμφεται; упрекает? τῷ γὰρ Ведь βουλήματι воле αὐτοῦ Его τίς кто ἀνθέστηκεν; противостоит?20 О ἄνθρωπε, человек, μενοῦνγε на самом-то деле σὺ ты τίς кто εἶ есть ἀνταποκρινόμενος возражающий τῷ θεῷ; Богу? μὴ Не ἐρεῖ скажет τὸ πλάσμα лепнина τῷ πλάσαντι, слепившему, Τί Что με меня ἐποίησας ты сделал οὕτως; так?21 Или οὐκ [разве] не ἔχει имеет ἐξουσίαν власть κεραμεὺς горшечник τοῦ πηλοῦ [над] глиной ἐκ из τοῦ αὐτοῦ той же φυράματος массы ποιῆσαι сделать которое μὲν ведь εἰς в τιμὴν чести σκεῦος, сосудом, которое δὲ же εἰς в ἀτιμίαν; непочтение?22 εἰ Если δὲ же θέλων желающий θεὸς Бог ἐνδείξασθαι показать τὴν ὀργὴν гнев καὶ и γνωρίσαι дать познать τὸ δυνατὸν сильное αὐτοῦ Его ἤνεγκεν перенёс ἐν во πολλῇ многом μακροθυμίᾳ долготерпении σκεύη сосуды ὀργῆς гнева κατηρτισμένα налаженные εἰς в ἀπώλειαν, гибель,23 καὶ и ἵνα чтобы γνωρίσῃ Он дал познать τὸν πλοῦτον богатство τῆς δόξης славы αὐτοῦ Его ἐπὶ над σκεύη сосудами ἐλέους, милости, которые προητοίμασεν предуготовил εἰς в δόξαν, славу,24 οὓς которых καὶ и ἐκάλεσεν призвал ἡμᾶς нас οὐ не μόνον только ἐξ из Ἰουδαίων Иудеев ἀλλὰ но καὶ и ἐξ из ἐθνῶν; язычников?25 ὡς Как καὶ и ἐν в τῷ Ὡσηὲ Осии λέγει, говорит, Καλέσω Назову τὸν οὐ не λαόν народ μου Мой λαόν народ μου Мой καὶ и τὴν οὐκ не ἠγαπημένην возлюбленную ἠγαπημένην· возлюбленную;26 καὶ и ἔσται будет ἐν в τῷ τόπῳ месте οὗ где ἐρρέθη было сказано αὐτοῖς, им, Οὐ Не λαός народ μου Мой ὑμεῖς, вы, ἐκεῖ там κληθήσονται будут названы υἱοὶ сыновья́ θεοῦ Бога ζῶντος. живущего.27 Ἠσαΐας Исаия δὲ же κράζει кричит ὑπὲρ за τοῦ Ἰσραήλ, Израиль, Ἐὰν Если будет ἀριθμὸς число τῶν υἱῶν сыновей Ἰσραὴλ Израиля ὡς как ἄμμος песок τῆς θαλάσσης, мо́ря, τὸ ὑπόλειμμα остаток σωθήσεται· будет спасён;28 λόγον слово γὰρ ведь συντελῶν оканчивающий καὶ и συντέμνων отрезающий ποιήσει сделает κύριος Господь ἐπὶ на τῆς γῆς. земле.29 καὶ И καθὼς как προείρηκεν прежде сказал Ἠσαΐας, Исаия, Εἰ Если μὴ не κύριος Господь Σαβαὼθ Саваоф ἐγκατέλιπεν оставил [бы] ἡμῖν нам σπέρμα, семя, ὡς как Σόδομα Содом ἂν ἐγενήθημεν мы были сделаны καὶ и ὡς как Γόμορρα Гоморра ἂν ὡμοιώθημεν. мы были [бы] уподоблены.30 Τί Что́ οὖν итак ἐροῦμεν; скажем? ὅτι Что ἔθνη народы τὰ μὴ не διώκοντα гонящиеся δικαιοσύνην [за] праведностью κατέλαβεν получили δικαιοσύνην, праведность, δικαιοσύνην праведность δὲ же τὴν ἐκ от πίστεως· веры;31 Ἰσραὴλ Израиль δὲ же διώκων преследующий νόμον Закон δικαιοσύνης праведности εἰς в νόμον Закон οὐκ не ἔφθασεν. успел.32 διὰ Из-за τί; чего? ὅτι Потому что οὐκ не ἐκ из πίστεως веры ἀλλ᾽ но ὡς как ἐξ от ἔργων· дел; προσέκοψαν они споткнулись τῷ λίθῳ [о] камень τοῦ προσκόμματος, спотыкания,33 καθὼς как γέγραπται, написано, Ἰδοὺ Вот τίθημι кладу ἐν в Σιὼν Сионе λίθον камень προσκόμματος спотыкания καὶ и πέτραν скалу σκανδάλου, падения, καὶ и πιστεύων верящий ἐπ᾽ в αὐτῷ Него οὐ не καταισχυνθήσεται. будет пристыжён.